KONTAKT

Mail dortegjerlov@hotmail.com

Mob +45 5338 8660

 

Kunst hvis du tør. Om Kunstner Dorte Gjerlov.

En flittig beduin i flimrende hede i Atlasbjergene. En leende kvinde svøbt i rødt i Nepals grå bjerge. Et lykkeligt legende barn i Borneos dampende hede.

Kunstneren Dorte Gjerlov maler mangfoldighed og maler det mangfoldigt.

Dorte er en kunstner, der tør. Hun tør foranderlighed og tør gå forrest. Derfor er det altid spænding omkring hende. For hun tør.

Dorte tør, fordi hun mestrer netop dét, der skiller kunstneren ud fra den ordinære maler. Hun indfanger spændstigt en stemning og formidler den sådan, at man hvirvles ind i en ny, åndrig og farverig verden og bæres med på nye eventyr. Hun inddrager os i en eksotisk verden og hun gør det på en måde, hvor man ikke længere skelner mellem en tidlig søvnig morgenstund i basaren i Brunei eller en hektisk rushover morgen ved et busstop i Århus.

Hun formår som èn af de få at beskrive de spændingsfelter,der findes mellem fortid og fremtid og hun svøber dem klogt ind i et nutidigt sprog. Det kan hun fordi, hun har gehør og formår at fange den understrøm, der bliver morgens dagens buzzwords.  Hun forstår mennesker, hvor hun kommer frem. Hendes verden handler om indlevelse, samtidig med at hun sætter nye geografiske grænser i maleriet.

Det afspejles i hendes kunst,der bliver fint koregraferet og smukt afbalanceret i et skrud af farver.

Og så kan hun det med at smække esser på sine malerier,så man som beskuer virkelig kommer med på eventyr.

 I Århus bruger hun gerne glasskår fra et i afmagt smadret lokalt busskur, til et maleri om et billede af Danmark netop nu. Hun bruger sand fra Vestsahara til at beskrive en ørkenstemning fra et demokratisk trængt land i Afrika. Men hun gør det sådan, at billederne er positivt berigende i deres åndrighed og fortællende i deres rige og dog restriktive farvespekter.

Klaviaturet er stort. Fra pensel, olie og lærred over fingre, plast, glas og lyssætning. Det væsentlige i hendes kunst er klart: At skabe mosaikker mellem folkeslag og folkestemninger og hun gør det, så det forstås – alle folkeslag imellem.

Når hun kan alt dette, er det selvfølgeligt fordi, hun kan sin metier. Men hendes verdensomspændende rejsevirksomhed gør, at hun til stadighed er ajour med, hvad der bliver talt om på bussen i Marokko, i Nepal, i Irland eller I en dyb,grøn og rig skov på Borneo.

Og hendes evige søgen efter nye udtryksformer i lærred,glas,olie,gamle duge eller neon gør,at Dorte Gjerlov er en kunstner der er værd at lægge mærke til!

Tine Gjerlov
Pressekoordinator,Danmarks Naturfredningsforening

Art if you dare. About Artist Dorte Gjerlov

An industrious Bedouin in the shimmering heat of the Atlas Mountains. A smiling woman wrapped in red in the gray mountains of Nepal. A happy playful child in Borneo's steamy heat.

The artist Dorte Gjerlov paint picturesque diversity, and paint it diverse.

Dorte is an artist who dares.
She dare variability and she dare to go forward.
Therefore it is always excitement around her. For she dare.

Dorte she dare, because she master exactly what separates the artist from the ordinary painter. She captures an atmosfare and convey it, so that it will swirl the audience, into a new, spirited and colorful world where she carrie us on, to experience new adventures.

She involves us in an exotic world
and she does so, - in a way where people no longer distinguish between a sleepy early morning in a bazaar in Brunei or a frantic morningrush at a bus stop in Denmark.

She manages to be one of the few to describe the stress fields that exist between past and future, and she wraps them wisely into a contemporary language. She can do this, because she has an ear that manages to catch the undercurrent that is,- today's morning's buzzwords.

She understands people wherever she appears. Her world is about empathy, while she sets new geographic boundaries in the painting.

This is reflected in her art, whitch is fine koregraferet and beautifully balanced in a robe of colors. And then she can slam aces into her paintings, so the viewer really gets on an adventure.

In Aarhus, she uses glass shards from a smashed, in powerlessness, local bus shelter,
and turn it into a painting, of a picture of Denmark right now.
She uses sand from Western Sahara, to describe a desert atmosphere, from a democratic pushed country in Africa.

But she makes it such a way, that the images are positively enriching in their wit and narrative in their rich and yet restrictive color spectrum.

The keyboard is large. From brush, fingers, on oil and canvas, plastic, glass and lighting. The essence of her art is clear: To create a mosaic of peoples and peoples moods and she does it so it can be understood- all nations in between.

When she can do all this, it is obviously because she knowsher metier. And her worldwide travelling results in that she is constantly updated with what's being talked about on the bus in Morocco, Nepal, in Ireland or in a deep, green and rich forests on Borneo.

And her eternal quest for new forms of expressions in the canvas, glass, oil, old cloths, ceramic, furniture or neon,- makes Dorte Gjerlov an artist that is worth noticing!

Tine Gjerlov
Press Coordinator, National Society for Nature Conservation